மகிந்தவுக்கு சிறப்பு பாதுகாப்பு வழங்க மறுத்த சிங்கப்பூர்!

ஞாயிறு February 26, 2017

 சிங்கப்பூருக்குப் பயணம் செய்த   மகிந்த ராஜபக்ஷவுக்கு சிங்கப்பூர் அரசாங்கம் தனியான பாதுகாப்பு வழங்க மறுத்துவிட்டது.

Pages