கொழுப்பை நீக்கும் கிருமி!

புதன் ஏப்ரல் 01, 2020
நாம் உண்ணும் உணவில் கொழுப்பு மிகுதியாக இருந்தால், அது நமது ரத்தத்திலும் கலந்து உலவிக்கொண்டிருக்கும்.