ஊடகவிலாளர்களை அச்சுறுத்தும் சிறீலங்காவின் புலனாய்வுப் பிரிவு 

ஞாயிறு பெப்ரவரி 23, 2020
மட்டக்களப்பு மாவட்ட தமிழ் ஊடகவியலாளர் ஒன்றியத்தின் செயலாளரையும் அவரது குடும்பத்தினரையும் சீ.ஐ.டீ என அடையாளப்படுத்தும் சிலர் தொடர்ச்சியாக அச்சுறுத்தி வருவதாக மட்டக்களப்பு மாவட்ட தமிழ் ஊடகவியலாளர் ஒன